เทพเจ้าในศาสนาฮินดูมีอยู่หลายองค์ด้วยกัน  ทางเราพยายามจะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ  คอยติดตามกันต่อไปนะครับ

"พระพิฆเนศ"  เทพแห่งความสำเร็จ
พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร ทรงเป็นโอรสของพระศิวะผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาลและมเหสีนามว่าพระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งความเมตตา   ปัจจุบันด้รับการยกย่องและบูชาจากผู้คนทั่วโลกในทุกสายอาชีพ เพราะเป็นเทพที่เป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จสมหวัง หน้าที่การงาน สติปัญญา โชคลาภ และอื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
"พระตรีมูรติ"  มหาเทพสูงสุด
เป็นการอวตารรวมของพระเป็นเจ้าสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาฮินดู อันได้แก่ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระศิวะ (ผู้ทำลาย) ชาวไทยบางกลุ่มเชื่อว่าพระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย-หญิง สมหวังในความรัก
"พระพรหม"  มหาเทพผู้สร้างสรรพสิ่ง
พระพรหม  เปิ็นเทพที่เชื่อว่าเกิดขึ้นมาพร้อมจักรวาล  เป็นมหาเทพผู้สร้างสรรพสิ่งในทั้งสามโลก  ทรงมีอำนาจในการลิขิตชะตาชีวิต  โดยควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามกฏแห่งกรรม  ผู้ใดที่บูชาพระพรหมและประพฤติดี  จะได้รับการบันดาลพรให้สมดังปราถนาทุกประการ
 
"พระศิวะ"  มหาเทพผู้ทำลาย
พระศิวะ (หรือพระอิศวร) เป็นพระบิดาของพระพิฆเนศ เป็นมหาเทพที่มีหน้าทีทำลายสิ่งไม่ดีทั้งปวงในสามโลก ร่างกำยำ นุ่งห่มหนังเสือ มีดวงตาที่สามอยู่กลางหน้าผากใช้ทำลายทุกสรรพสิ่ง ผู้คนมักขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
 
"พระวิษณุ"  มหาเทพผู้คุ้มครอง
พระวิษณุ (หรือพระนารายน์) เป็นมหาเทพที่มีหน้าที่รักษาและคุ้มครองสรรพสิ่งทั้งสามโลก มีครุฑเป็นพาหนะ เป็นสัญลักษณ์แห่งการเอาชนะต่อทุกสิ่ง ทรงบันดาลอำนาจวาสนาให้ทุกผู้คนที่ระลึกถึงท่านเสมอ
 
"พระแม่สุรัสวดี"  เทวีแห่งศิลปทุกแขนง
พระแม่สุรัสวดี เป็นชายาของพระพรหม พระองค์เป็นเทพแห่งพระเวททั้งปวง รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งงานศิลปะทุกแขนง เหมาะสำหรับการบูชาโดย นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และศิลปิน
 
"พระแม่อุมาเทวี"  เทวีแห่งอำนาข บารมี
พระแม่อุมาเทวี (หรือพระแม่ปารวดี) เป็นพระชายาของพระศิวะและพระมารดาชองพระพิฆเนศ มีทิพย์รูปงดงาม ทรงประทานพรให้ได้ชัยชนะเหนือศัตรู ยศถาบรรดาศักดิ์ ความอุดมสมบูรณ์ และความผาสุกในครอบครัว
 
"พระแม่ลักษมี"  เทวีแห่งความอุดมสมบุรณ์และร่ำรวย
พระแม่ลักษมี เป็นพระชายาของพระวิษณุ และเป็นพระมารดาของกามเทพ เป็นผู้ที่งามทั้งรูปโฉมและกริยามารยาท วาจาเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความไพเราะ ผู้คนมักขอพรเพื่อความอุดมสมบูรณ์และร่ำรวย
 
"พระแม่กาลี"  เทวีผู้อยู่เหนือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
พระแม่กาลี เป็นปางหนึ่งของพระแม่อามาเทวี มีกายสีดำสนิท 10 พระกร หน้าตาดุร้าย ริมฝีปากมีหยดเลือดไหลเป็นทางยาว เครื่องประดับเป็นหัวกะโหลก มีเทวานุภาพช่วยปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง รวมทั้งคุณไสยหรือมนต์ดำต่างๆ
 
"พระขันธกุมาร"  เทพแห่งสงคราม
พระขันธกุมาร เป็นน้องชายของพระพิฆเนศ เป็นหนุ่มรูปงาม แม่ทัพแห่งสรวงสวรรค์ ทรงนกยูงเป็นพาหนะ ทรงประทานความคุ้มครอง กำลังกายและใจ ให้สามารถเอาชนะศัตรูและอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดาย
 
"พระแม่ทุรคา"  เทวีแห่งความกล้าหาญ

พระแม่ทุรคา หรือพระแม่ทุรกา เป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี  อวตารมาเพื่อปราบอสูรมหิษาสูร  มีสิงโตเป็นพาหนะ เป็นปางที่มีความกล้าหาญ  เข้มแข็ง  ประทานพรด้านความกล้าหาญ เอาชนะเหนือศัตรู มีอำนาจบารมีเหนือบริวาร

 
"พระแม่คงคา"  เทวีแห่งสายน้ำ

พระแม่คงคา  เกิดจากโถน้ำของพระพรหม  เป็นเทพนารีผู้ดูแลและรักษาสายน้ำคงคา  ชาวฮินดูจึงถือว่าน้ำจากแม่น้ำคงคาสามารถชำระล้างบาปของมนุษย์ได้

 
"พระราหู"  เทพแห่งการเปลี่ยนแปลง

พระราหู  เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปกรรม  ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา  เกิดมาหน้าเป็นยักษ์หางเป็นนาค  แต่โดนจักรของพระวิษณุตัดขาดจนแยกเป็นสองส่วน เหลือแต่ตัวส่วนบน  การไหว้พระราหู ช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี

 
"พระเกตุ"  เทพแห่งความคุ้มครองและปกป้อง

พระเกตุ  เกิดจากหางของพระราหูที่ถูกกงจักรของพระวิษณุตัด  เป็นเทวดานพเคราะห์อีกองค์หนึ่ง  แต่มีพลังอันยิ่งใหญ่เหนือเทวดานพเคราะห์อื่นๆ  ช่วยขจัดเคราะห์กรรมใดๆไม่ให้เข้ามาใกล้หรือกร้ำกราย 

 
New Page 1
 
   
     Facebook
     Instagram
     Youtube
     Or Click
     
     
 

Copyright 2016-2017, Pikanesuan.com.  All rights reserved.